ICCN ბროშურები

ICCN ბროშურები

1994 წლის ორგანიზაციის ბროშურა

1996 წლის ორგანიზაციის ბროშურა

1999 წლის ტრენინგების ბროშურა

2001 წლის ადრეული გაფრთხილებისა და რეაგირების სისტემის ბროშურა

2002 წლის ორგანიზაციის ბროშურა

2004 წლის ორგანიზაციის 10 წლისთავის ბროშურა

2004 წლის ბროშურა ევროპის ანუ საქართველოს პასპორტი

2005 წლის ბროშურა სამოქალაქო საზოგადოების როლი ვარდების რევოლუციაში

2006 წლის ბროშურა სამოქალაქო საბჭო ძირითადი უფლებებათა და თავისუფლებათა დასაცავად

2006 წლის ბროშურა სიღარიბის დაძლევის ინტეგრირებული პროგრამა

2010 წლის ბროშურა ჩართულობა დიალოგის გზით (ინგლისური)

2010 წლის ბროშურა ჩართულობა დიალოგის გზით (რუსული)

2010 წლის ორგანიზაციული ბროშურა

2011 წლის ბროშურა "მშვიდობა ღიმილით იწყება"

2014 წლის ბროშურა რუსეთ-საქართველოს სამეზობლო ურთიერთობის მხარდაჭერის პროგრამა

2014 წლის ბროშურა რუსეთ-საქართველოს სამეზობლო ურთიერთობის მხარდაჭერის პროგრამა (რუსული)

2016 წლის ბროშურა ჰორიზონტის გაფართოება

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве