საგანმანათლებო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები - „წიგნი III: მოხალისეობა, ქალთა უფლებების დაცვის მექანიზმები, ორგანიზაციის მართვა და შიდა კომუნიკაცია"

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) წარმოგიდგენთ რიგით მესამე წიგნს, სერიიდან „კონფლიქტოლოგის ბიბლიოთეკა“, რომელშიც ერთად აქვეყნებს ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამათა ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგების მოდულებს.

"წიგნი III: ქალთა უფლებების დაცვის მექანიზმები ორგანიზაციის მართვა და შიდა კომუნიკაცია".

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

27+ მშვიდობის მშენებლობაში

27+ in peacebuilding

27+ в миростроительстве