კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

საგანმანათლებო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები - „წიგნი I: კონფლიქტების მოგვარება და მშვიდობის მშენებლობა“

საგანმანათლებო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) წარმოგიდგენთ რიგით მეორე წიგნს, სერიიდან „კონფლიქტოლოგის ბიბლიოთეკა“, რომელშიც ერთად აქვეყნებს ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამათა ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგების მოდულებს.

„წიგნი I: კონფლიქტების მოგვარება და მშვიდობის მშენებლობა“ წარმოგიდგენთ კონფლიქტებისა და მშვიდობის მეცნიერებათა საგანმანათლებლო მიმართულებით ჩატარებული ტრენინგების სასწავლო მასალას. ამასთან, ჩვენი ცენტრის საგანმანათლებლო საქმიანობის ვრცელი აღწერა შეგიძლიათ, ასევე, პირველ წიგნში მოიძიოთ.

„წიგნი II: გენდერული თანასწორობა, ტოლერანტული გარემო“ მოიცავს გენდერული თანასწორობის, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების მართვის სწავლების მიმართულებით განხორციელებული სატრენინგო პროგრამების ძირითად მოდულებს.

"წიგნი III: ქალთა უფლებების დაცვის მექანიზმები ორგანიზაციის მართვა და შიდა კომუნიკაცია"