კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

08.08.08 დოკუმენტები

საქართველოს სახელმწიფოსა და 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებული მოსახლეობისათვის, ამ ტრაგიკული და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სამხედრო-პოლიტიკური მოვლენის შესახებ, საზოგადოების მაქსიმალური ინფორმირება აუცილებელი და სავალედებულოა. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევით ცენტრი ეხმიანება საზოგადოების მაღალ ინტერესს და აქვეყნებს ცენტრის არქივის დოკუმენტებს.

საომარი მდგომარეობა - საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება

2008 წლის 9 აგვისტო - საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 402.

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №402 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე)

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 402. PDF

რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ - საქართველოს პარლამენტის დადგენილება

2008 წლის 28 აგვისტო - რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №243-რს. საქართველოს პარლამენტი.

დაევალოს საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, გაწყვიტოს დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან.

6-პუნქტიანი გეგმა, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება

2008 წლის 12 აგვისტო - 6-პუნქტიანი გეგმა მ.ა. ნიკოლა სარკოზის ხელმოწერით PDF

2008 წლის 15 აგვისტო - 6-პუნქტიანი გეგმა მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკოლა სარკოზის ხელმოწერებით PDF

2008 წლის 16 აგვისტო - 6-პუნქტიანი გეგმა დიმიტრი მედვედევის ხელმოწერით PDF

2008 წლის 16 აგვისტო - 6-პუნქტიანი გეგმა სერგეი ბაღაფშისა და ედუარდ კოკოითის ხელმოწერებით PDF

2008 წლის 9 სექტემბერი - განხორციელების გეგმა PDF

2008 წლის 15 სექტემბერი - შეთანხმება განხორციელების ღონისძიებებზე PDF

რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის მასალები

2008 წლის 19 დეკემბერი - რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნა. (ბმული გადადის საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე, მისამართი: http://www.parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/rusetis-federaciis-mxridan-saqartvelos-teritoriuli-mtlianobis-xelyofis-miznit-ganxorcielebuli-samxedro-agresiisa-da-sxva-qmedebebis-shemswavleli-saqartvelos-parlamentis-droebiti-komisiis-d-a-s-k-v-n-a.page )

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება #828-IIს. (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე)

პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნა ნაწილი I. PDF (ICCN არქივი).

პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნა ნაწილი II. PDF (ICCN არქივი).

პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნა ნაწილი III. PDF (ICCN არქივი).

2008 წლის 18 დეკემბერი - რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია პრესისთვის. (წყარო: საქართველოს პარლამენტის ვებ-გვერდი, 2008 წელი http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1329&info_id=21604):

2008 წლის 18 დეკემბერი - "რუსეთ-საქართველოს ომი, მისი წინაპირობები, ქრონოლოგია, სამართლებრივი შეფასება და საქართველოს ხელისუფლების მოქმედების დროს გამოვლენილი ხარვეზები". საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისია.

2008 წლის ოქტომბერი-ნოემბერი - რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომათა სტენოგრამები (წყარო: საქართველოს პარლამენტის ვებ-გვერდი, 2008 წელი http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1329&info_id=21604):

2008 წლის 29 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა PDF

2008 წლის 27 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი I) PDF

2008 წლის 27 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი II) PDF

2008 წლის 26 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა PDF

2008 წლის 25 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი I) PDF

2008 წლის 25 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი II) PDF

2008 წლის 24 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი I) PDF

2008 წლის 24 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი II) PDF

2008 წლის 22 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი I) PDF

2008 წლის 22 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი II) PDF

2008 წლის 12 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი I) PDF

2008 წლის 12 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი II) PDF

2008 წლის 11 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი I) PDF

2008 წლის 11 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი II) PDF

2008 წლის 11 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი III) PDF

2008 წლის 10 ნოემბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა PDF

2008 წლის 28 ოქტომბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი I) PDF

2008 წლის 28 ოქტომბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი II) PDF

2008 წლის 27 ოქტომბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი I) PDF

2008 წლის 27 ოქტომბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი II) PDF

2008 წლის 25 ოქტომბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი I) PDF

2008 წლის 25 ოქტომბერი - პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომის სტენოგრამა (ნაწილი II) PDF

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი რეინტეგრაციის საკითხებში

2009 წელი, მაისი - საქართველო რუსეთთან აგვისტოს ომის შემდეგ. პრეზენტაცია სიმპოზიუმზე. სახელმწიფო მინისტრის აპარატი რეინტეგრაციის საკითხებში.

საქართველოს კონფლიქტის ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ანგარიში

2009 წლის სექტემბერი - ანგარიში, საქართველოს კონფლიქტის ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისია (Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia (IIFFMCG)). ("ტალიავინის ანგარიში")

ევროკავშირის (მინისტრთა) საბჭოს 2008 წლის 2 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, ფაქტების დამდგენმა დამოუკიდებელმა საერთაშორისო მისიამ, შვეიცარიელი დიპლომატის, ჰაიდი ტალიავინის, ხელმძღვანელობით, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ფაქტების შესწავლა და სამართლებრივი შეფასება განახორციელა. ანგარიში 2009 წლის სექტემბერში გამოქვეყნდა ინგლისურ ენაზე.

ანგარიშის I ტომი: ქართული, PDF ინგლისური PDF

ანგარიშის II ტომი: ქართული, PDF ინგლისური PDF

ანგარიშის III ტომი: ქართული, PDF ინგლისური PDF

(ანგარიშის I ტომი ითარგმნა 2009 წელს "ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის" დაკვეთით. ანგარიშის II და III ტომები ითარგმნა 2013 წელს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის დაკვეთით.)

ომი, სამართალი, მშვიდობა, 2010 წიგნში წარმოდგენილია ომით დაზარალებულთათვის განხორციელებული სტრატეგიული სამართალწარმოების დოკუმენტური მასალა.

განცხადება

საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის 2008 წლის სხდომათა მასალების შესახებ ცენტრის განცხადება, 4 აპრილი 2019 წელი.

გვერდის ციტირებისას

გვერდის ციტირებისას (APA სტილი) გამოიყენეთ:

ციხისთავი-ხუციშვილი, ნ. (რედ.). (2014). საქართველოს საისტორიო არქივი კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის საქმეში. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN). ნახვის თარიღი: /თვე, რიცხვი, წელი/ http://iccn.ge/index.php?article_id=301&clang=0