08.08.08

2008 წლის 9 აგვისტო - საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 402.

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №402 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე)

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 402. PDF

2008 წლის 19 დეკემბერი - რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნა.

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება #828-IIს. (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე)

პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნა ნაწილი I. PDF

პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნა ნაწილი II. PDF

პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნა ნაწილი III. PDF

2009 წლის სექტემბერი - ანგარიში, საქართველოს კონფლიქტის ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისია (Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia (IIFFMCG)).

ევროკავშირის (მინისტრთა) საბჭოს 2008 წლის 2 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, ფაქტების დამდგენმა დამოუკიდებელმა საერთაშორისო მისიამ, შვეიცარიელი დიპლომატის, ჰაიდი ტალიავინის, ხელმძღვანელობით, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ფაქტების შესწავლა და სამართლებრივი შეფასება განახორციელა. ანგარიში 2009 წლის სექტემბერში გამოქვეყნდა ინგლისურ ენაზე. ტომი

ანგარიშის I ტომი: ქართული, ინგლისური

ანგარიშის II ტომი: ქართული, ინგლისური

ანგარიშის III ტომი: ქართული, ინგლისური

(ანგარიშის I ტომი ითარგმნა 2009 წელს "ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის" დაკვეთით. ანგარიშის II და III ტომები ითარგმნა 2013 წელს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის დაკვეთით.)

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве