კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

საგანმანათლებო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები - „წიგნი II: გენდერული თანასწორობა, ტოლერანტული გარემო“

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) წარმოგიდგენთ რიგით მეორე წიგნს, სერიიდან „კონფლიქტოლოგის ბიბლიოთეკა“, რომელშიც ერთად აქვეყნებს ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამათა ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგების მოდულებს.

„წიგნი II: გენდერული თანასწორობა, ტოლერანტული გარემო“მოიცავს გენდერული თანასწორობის, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების მართვის სწავლების მიმართულებით განხორციელებული სატრენინგო პროგრამების ძირითად მოდულებს.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам