კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ტრენინგი ადამიანის უსაფრთხოების თემაზე

ა.წ. 24 ოქტომბერს, შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიის პროგრამის ფარგლებში, ჰელსინკის კომიტეტის სომხეთის ეროვნულმა კომიტეტმა გორისში ჩაატარა ტრენინგი ადამიანური უსაფრთხოების თემაზე. 19 მონაწილე, რომლებიც წარმოადგენენ სსო-ებსა და ახალგაზრდულ ჯგუფებს, გაეცნენ ადამიანური უსაფრთხოების 7 საყრდენს და მის სხვადასხვა ასპექტს, მათ შორის ადამიანური უსაფრთხოების ტრადიციულ უსაფრთხოებასთან ურთიერთკავშირს.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам