კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

კლიმატის ცვლილების, ენერგეტიკის საკითხების პოლიტიკის დოკუმენტები სამხრეთ კავკასიაში

ნახშირბად-ნეიტრალურ ენერგიაზე გადასვლა - სამი ქვეყნის პოლიტიკის დოკუმენტები

შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) 2021 წლის სამხრეთ კავკასიური პროექტისა და კავკასიის დიალოგის პროგრამის ფარგლებში, კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა, როგორც GPPAC რეგიონულმა სამდივნომ, ჩაატარა სამმხრივი დიალოგისა და ექსპერტული დისკუსიების სერია სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებსა და ექსპერტებს შორის სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და საქართველოდან. პოლიტიკის დოკუმენტები შემუშავებულ იქნა ცნობილი ექსპერტების მიერ (სომხითი, აზერბაიჯანი, საქართველო). დისკუსიებმა ხელი შეუწყო რეგიონულ თანამშრომლობას SDG#16 კონტექსტის განვითარებას, ცნობიერების ამაღლებას. ICCN და მისი პარტნიორები სომხეთსა და აზერბაიჯანში გაავრცელებენ პოლიტიკის დოკუმენტებს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის.

პოლიტიკის დოკუმენტი, აზერბაიჯანი (რუსულ ენაზე);

პოლიტიკის დოკუმენტი, საქართველო (ქართულ ენაზე);

პოლიტიკის დოკუმენტი, სომხეთი (რუსულ ენაზე).

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам