კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ეროვნული და ადგილობრივი არჩევნები - კამპანია და დაკვირვების პროცესი

ეროვნული და ადგილობრივი არჩევნები - კამპანია და დაკვირვების პროცესი.

სემინარის მასალები. 2011 წლის 2-6 მარტი, ბაზალეთი, საქართველო.

პროგრამა განახორციელა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა.

პროგრამის მხარდამჭერი: ევროკავშირი.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა