კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ეროვნებათშორისი და რელიგიათშორისი ურთიერთობების შეფასება - პრეზენტაცია

2010

წინამდებარე სოციოლოგიური კვლევა ჩატარდა ICCN-ის გენდერისა და უმცირესობების ქვე-პროგრამით, EED-ს მიერ მხარდაჭერილი პროგრამის ”სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და უმცირესობათა ინტეგრაცია” ფარგლებში.

კვლევა მიზნად ისახავდა იმის გარკვევას, თუ როგორ აფასებს საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობა ეროვნებათშორისი და რელიგიათშორისი ურთიერთობების სფეროში ქვეყანაში დღეისათვის არსებულ მდგომარეობას.

სულ გამოკითხული იქნა 1100 პირი. კვლევა ჩატარდა ხუთ რაიონში (რაიონული ცენტრი და მიმდებარე სოფლები): ბოლნისი, მარნეული, ხაშური, ახალციხე და ახალქალაქი.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა