კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

სალვადორ დალის ზეცისაკენ აღმავალი კიბე ანუ ჯვრის წმინდა გეომეტრია 2002

ავტორი: ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი ხუციშვილი. სტატია დაწერილია ინგლისურ ენაზე სპეციალურად ჟურნალისთვის “დრო მშვიდობისა, #4, 2002 წ., კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) გამოცემა.

სტატია ინგლისურიდან თარგმნეს რუსუდან ავალიშვილმა ლევან აბაშიძემ (3 ოქტომბერი 2003).

2004 წელს სტატია ქართულ ენაზე გამოქვეყნდა ჟურნალში "რელიგია და საზოგადოება" №3, 2004.

ჟურნალი "რელიგია და საზოგადოება" №3, 2004 იხ. აქ:

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0periodika--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL2.21&d=HASHa34db207f601d8d48c396c.10

ჩამოტვირთვა