კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ICCN ბროშურები

ICCN ბროშურები

1994 წლის ორგანიზაციის ბროშურა

1994 წლის ორგანიზაციის აბრა

1995 წლის ორგანიზაციის ბროშურა

1996 წლის ორგანიზაციის ბროშურა

1996 წლის კონფლიქტების მოგვარების სწავლების ბიულეტენი (რუსული)

1998 წლის ადრეული გაფრთხილებისა და რეაგირების ქსელის ბიულეტენი (ინგლისური)

1998 წლის კონფლიქტების მოგვარების სწავლების ბიულეტენი (რუსული)

1999 წლის ტრენინგების ბროშურა ქართული, ინგლისური, რუსული

2000 წლის კონფლიქტების მოგვარების სწავლების ბროშურა

2000 წლის კონფლიქტების მოგვარების სწავლების ბროშურა (ინგლისური)

2000 წლის კონფლიქტების მოგვარების სწავლების ბროშურა (რუსული)

2001 წლის კონფლიქტების პრევენციის ევროპული ქსელის აბრა

2001 წლის ადრეული გაფრთხილებისა და რეაგირების სისტემის ბროშურა

2001 წლის კავკასიის პროგრამის აბრა

2001 წლის სამშვიდობო განათლების ბროშურა

2001 წლის ორგანიზაციის ბროშურა (რუსული)

2002 წლის ორგანიზაციის ორგანოგრამა (ინგლისური)

2002 წლის ორგანიზაციის ვებგვერდის არწერილობა ბროშურა (ინგლისური)

2002 წლის ორგანიზაციის ბროშურა

2002 წლის ტრანსცენდის კავკასიური აბრა

2004 წლის ორგანიზაციის ბროშურა

2004 წლის ორგანიზაციის 10 წლისთავის ბროშურა

2004 წლის ბროშურა ევროპის ანუ საქართველოს პასპორტი

2004 წლის ბროშურა საქართველოს კოალიცია საერთაშორისო სისხლის სასამართლოსთვის (ინგლისური)

2004 წლის სათემო მობილიზაციის პროგრამის ბანერი (ინგლისური)

2005 წლის ბროშურა სამოქალაქო საზოგადოების როლი ვარდების რევოლუციაში

2006 წლის ბროშურა სამოქალაქო საბჭო ძირითადი უფლებებათა და თავისუფლებათა დასაცავად

2006 წლის ბროშურა სიღარიბის დაძლევის ინტეგრირებული პროგრამა

2006 წლის ბროშურა მედიაციის პროგრამა

2009 წლის ორგანიზაციის ბროშურა

2010 წლის ორგანიზაციის ბროშურა (ინგლისური)

2010 წლის ბროშურა ჩართულობა დიალოგის გზით (ინგლისური)

2010 წლის ბროშურა ჩართულობა დიალოგის გზით (რუსული)

2010 წლის ორგანიზაციული ბროშურა

2011 წლის ბროშურა "მშვიდობა ღიმილით იწყება"

2014 წლის ბროშურა რუსეთ-საქართველოს სამეზობლო ურთიერთობის მხარდაჭერის პროგრამა

2014 წლის ბროშურა რუსეთ-საქართველოს სამეზობლო ურთიერთობის მხარდაჭერის პროგრამა (რუსული)

2016 წლის ბროშურა ჰორიზონტის გაფართოება