სამშვიდობო ხელშეკრულებების კოლექცია

სამშვიდობო ხელშეკრულება

სამშვიდობო ხელშეკრულება არის ოფიციალური შეთანხმების დოკუმენტი, კონტრაქტი, რომელიც ხელმოწერილია კონფლიქტის მონაწილე ორი ან მეტი მხარის მიერ. სამშვიდობო ხელშეკრულება ხელს უწყობს და გულისხმობს ძალადობრივი კონფლიქტის მოგვარებას ან ტრანსფორმაციას მშვიდობის მიმართულებით.

სამშვიდობო ხელშეკრულებების მონაცემთა ბაზა (GeoPeaceData)

2011 წლის შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებულ ძირითად პრინციპებზე

შეთანხმება იხილეთ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე:

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1512898?publication=0

2008 წლის 6-პუნქტიანი შეთანხმება ხელმოწერებით

1993 წლის სამშვიდობო შეთანხმება ხელმოწერებით

1992 წლის სამშვიდობო შეთანხმება ხელმოწერებით

1991 წლის სამშვიდობო შეთანხმება ხელმოწერებით

შეთანხმებები სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიული გადანაწილებების შესახებ

1921 წლის 13 ოქტომბრის ყარსის ხელშეკრულება

1921 წლის ყარსის ხელშეკრულება აისახა საქართველო-თურქეთის 1992 წლის თანამშრომლობის ხელშეკრულებაში; დოკუმენტი იხილეთ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე:

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1207454?publication=0

დოკუმენტის წყარო: Договор о дружбе между Армянской ССР, Азер­байджанской ССР и Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией — с другой, заключенный при участии РСФСР в К а р с е, 13 октября, 1921 г. Документы внешней политики СССР. Москва, 1960 г.

1921 წლის 16 მარტის რუსეთ-თურქეთის შეთანხმება

დოკუმენტის წყარო: Договор между Россией и Турцией, 16 марта 1921 г. Документы внешней политики СССР. Москва, 1957 г.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве