სამშვიდობო ხელშეკრულებების კოლექცია

სამშვიდობო ხელშეკრულება

სამშვიდობო ხელშეკრულება არის ოფიციალური შეთანხმების დოკუმენტი, კონტრაქტი, რომელიც ხელმოწერილია კონფლიქტის მონაწილე ორი ან მეტი მხარის მიერ. სამშვიდობო ხელშეკრულება ხელს უწყობს და გულისხმობს ძალადობრივი კონფლიქტის მოგვარებას ან ტრანსფორმაციას მშვიდობის მიმართულებით.

სამშვიდობო ხელშეკრულებების მონაცემთა ბაზა (GeoPeaceData)

2011 წლის შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებულ ძირითად პრინციპებზე

შეთანხმება იხილეთ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე:

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1512898?publication=0

2008 წლის 6-პუნქტიანი შეთანხმება ხელმოწერებით

1993 წლის სამშვიდობო შეთანხმება ხელმოწერებით

1992 წლის სამშვიდობო შეთანხმება ხელმოწერებით

1991 წლის სამშვიდობო შეთანხმება ხელმოწერებით

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве