პუბლიკაციები

  • დრო მშვიდობისა Peace Times #1, 2001 დრო მშვიდობისა, #1, 2001 წელი. PEACE TIMES, #1, 2001 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: ირაკლი კაკაბაძე.
  • კავკასიისათვის რეგიონული უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავება 1997 კავკასიისათვის რეგიონული უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავება თბილისი, 1996 წლის 4-6 ოქტომბერი, NATO-ICCN საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა.
  • მონადა #1, 1997 "მონადა" - სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალია, რომელიც კონფელიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა 1997 წელს გამოსცა. ჟურნალის რედაქტორი: დალი ბერეკაშვილი.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве