პუბლიკაციები

 • ეროვნებათშორისი და რელიგიათშორისი ურთიერთობების შეფასება პრეზენტაცია 2010 წინამდებარე სოციოლოგიური კვლევა ჩატარდა ICCN-ის გენდერისა და უმცირესობების ქვე-პროგრამით, EED-ს მიერ მხარდაჭერილი პროგრამის ”სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და უმცირესობათა ინტეგრაცია” ფარგლებში. კვლევა მიზნად ისახავდა იმის გარკვევას, თუ როგორ აფასებს საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები...
 • საქართველოში მოქალაქეთა მონაწილეობის გენდერული და მულტიეთნიკური ასპექტები

  ქალთა მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ბევრი იწერება სოციალურ თუ პოლიტიკური ხასიათის ლიტერატურაში. წლების განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყნის ხანგრძლივმა გამოცდილებამ დაადასტურა ქალების ჩართულობის მნიშვნელობა ეგრეთ წოდებულ მონაწილეობითი განვითარებისთვის.

 • საქართველოში არსებული ეროვნებათშორისი და რელიგიათშორისი ურთიერთობების შეფასება რეგიონების მოსახლეობის მიერ: სოციოლოგიური კვლევის შედეგები

  წინამდებარე სოციოლოგიური კვლევა ჩატარდა IჩჩN-ის გენდერისა და უმცირესობების ქვე-პროგრამით, EED-ს მიერ მხარდაჭერილი პროგრამის ”სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და უმცირესობათა ინტეგრაცია” ფარგლებში.

 • ომის აღქმა ქართულ საზოგადოებაში ომის აღქმა ქართულ საზოგადოებაში. 2010 წელი. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN)
 • დრო მშვიდობისა Peace Times #21, 2009 დრო მშვიდობისა, #21, 2009 წელი. PEACE TIMES, #21, 2009 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.
 • დრო მშვიდობისა Peace Times #20, 2009 დრო მშვიდობისა, #20, 2009 წელი. PEACE TIMES, #20, 2009 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.
 • დავძლიოთ გენდერული ძალადობა საქართველოში ტრენინგის კურიკულუმი

  წინამდებარე კურიკულუმი წარმოადგენს სახელმძღვანელო მასლას მათთვის ვინც უნდა წარმართოს ტრენინგის პროგრამა გენდერული ძალადობის საკითხებზე. სახელმძღვანელოს მომხმარებლები პირველ რიგში იქნებიან პროგრამაში მონაწილე ტრენერები (განმანათლებლები), რომლებიც თავის მხრივ ამ სახელმძღვანელოთი იქნებიან მომზადებულნი.

 • გენდერული ძალადობა კურიკულუმი დავძლიოთ გენდერული ძალადობა ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი 2009 ტრენინგის კურიკულუმი მომზადებულია გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) რეგიონული პროექტის “დავძლიოთ გენდერული ძალადობა ამიერკავკასიაში” ფარგლებში. კურიკულუმი მომზადდა კონფლიქტებისა და...
 • სქესთა თანაბარი შესაძლებლობების მდგომარეობა საქართველოში სქესთა თანაბარი შესაძლებლობების მდგომარეობა საქართველოში: ანგარიში (2006-2008 წწ.) 2009 რედაქტორი: ნინო ციხისთავი კავკასიის ქალთა ქსელის პუბლიკაცია. კავკასიის ქალთა ქსელი (CWN) დაარსდა1997 წელს და მუშაობს ქოლგა ორგანიზაცია - კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო...
 • დრო მშვიდობისა Peace Times #19, 2008 დრო მშვიდობისა, #19, 2008 წელი. PEACE TIMES, #19, 2008 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве