პუბლიკაციები

 • სიმულაციური თამაში: ტრენინგის დამხმარე თეორიული მასალა

  კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების ცენტრმა გერმანულ ორგანიზაცია CRISP e.V თანამშრომლობითა და შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით დაგეგმა და განახორციელა პროექტი „წარმოიდგინე მომავალი“. პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთათვის სიმულაციური თამაშის...

 • რუსეთი – საქართველო: ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებები

  თქვენ წინაშეა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის მიერ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობების შესახებ სტამბულის პროცესის ფარგლებში გამოცემული მორიგი პუბლიკაცია.

 • ქალთა და გოგონათა პროფესიული არჩევანის პრობლემებისა და პერსპექტივების კვლევა გოგონები და ქალები ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში: განათლების, ეკონომიკური შესაძლებლოებებისა და პროფესიული არჩევანის პრობლემები და პერსპექტივები საბაზისო კვლევა, თბილისი 2014 კვლევის ჯგუფი: მაია კუპრავა-შარვაშიძე, ნანა...
 • ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება, მშვიდობის კულტურა - კურიკულუმი საზაფხულო კურსისათვის ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება და მშვიდობის კულტურა სტუდენტებისათვის სახელმღვანელო მომზადებულია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) მიერ 2013 წელს. წინამდებარე კურიკულუმი წარმოადგენს სასწავლო მასალას რომელიც მოემსახურება საზაფხულო უნივერსიტეტის ლექტორებს...
 • გენდერული თანასწორობის სახელმძღვანელო პრინციპები

  აღნიშნული პუბლიკაცია წარმოადგენს სახელმძღვანელო დოკუმენტს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთათვის გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის იმპლემენტაციის გაადვილების და კანონის ყოველდღიურ ცხოვრებაში რეალური გამოყენებისათვის.

 • საქართველოს კონფლიქტებში პროგრესის მოკლე ვადაში მიღწევის გეგმა

  დოკუმენტი წარმოადგენს ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ მომზადებული ანგარიშის: `ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა საქართველოს კონფლიქტების მიმართ~, შემოკლებულ ვარიანტს, დოკუმენტი 2011 წლის თებერვალში მომზადდა

 • მონაწილეობის გენდერული ასპექტები მარნეულში, ბოლნისში და ახალციხეში ჩატარებული ინდუქტიური კვლევის შედეგები

  2009 წელს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო ცენტრმა “სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებისა და უმცირესობათა და გენდერული ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება EED მხარდაჭერით, ჩაატარა ინდუქტიური კვლევა ქალთა და უმცირესობათა მონაწილეობის საკითხებზე ქვემო...

 • კონფლიქტები კონფლიქტები 2010 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) წარმოგიდგენთ ახალ წიგნს კონფლიქტების შესახებ. “კონფლიქტები' სახელმძღვანელოს ტიპის პუბლიკაციაა, რომელშიც თავი მოვუყარეთ კონფლიქტებთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან თემას: კონფლიქტის არსი,...
 • გმირები საზღვრებს გარეშე გმირები საზღვრებს გარეშე 2010 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა.
 • სამოქალაქო საზოგადოების ხელშეწყობა მშვიდობისმშენებლობაში - რეკომენდაციები 2010 წინამდებარე ნაშრომი განხორციელდა "ევროპული პარტნიორობის გაძლიერება კრიზისის პრევენციისთვის: სამოქალაქო საზოგადოების დისკუსია საქართველოში" პროექტის ფარგლებში. პროექტი ინიცირებული და დაფინანსებული იყო ევროკავშირის სტაბილურობის ინსტრუმენტის ჩარჩო-პროგრამით, მიზნად ისახავდა ევროკავშირის კრიზისის პრევენციისა და მართვის...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве