პუბლიკაციები

 • საქართველოში მოქალაქეთა მონაწილეობის გენდერული და მულტიეთნიკური ასპექტები

  ქალთა მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ბევრი იწერება სოციალურ თუ პოლიტიკური ხასიათის ლიტერატურაში. წლების განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყნის ხანგრძლივმა გამოცდილებამ დაადასტურა ქალების ჩართულობის მნიშვნელობა ეგრეთ წოდებულ მონაწილეობითი განვითარებისთვის.

 • საქართველოში არსებული ეროვნებათშორისი და რელიგიათშორისი ურთიერთობების შეფასება რეგიონების მოსახლეობის მიერ: სოციოლოგიური კვლევის შედეგები

  წინამდებარე სოციოლოგიური კვლევა ჩატარდა IჩჩN-ის გენდერისა და უმცირესობების ქვე-პროგრამით, EED-ს მიერ მხარდაჭერილი პროგრამის ”სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და უმცირესობათა ინტეგრაცია” ფარგლებში.

 • დრო მშვიდობისა Peace Times #21, 2009 დრო მშვიდობისა, #21, 2009 წელი. PEACE TIMES, #21, 2009 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.
 • დრო მშვიდობისა Peace Times #20, 2009 დრო მშვიდობისა, #20, 2009 წელი. PEACE TIMES, #20, 2009 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.
 • დავძლიოთ გენდერული ძალადობა საქართველოში ტრენინგის კურიკულუმი

  წინამდებარე კურიკულუმი წარმოადგენს სახელმძღვანელო მასლას მათთვის ვინც უნდა წარმართოს ტრენინგის პროგრამა გენდერული ძალადობის საკითხებზე. სახელმძღვანელოს მომხმარებლები პირველ რიგში იქნებიან პროგრამაში მონაწილე ტრენერები (განმანათლებლები), რომლებიც თავის მხრივ ამ სახელმძღვანელოთი იქნებიან მომზადებულნი.

 • დრო მშვიდობისა Peace Times #19, 2008 დრო მშვიდობისა, #19, 2008 წელი. PEACE TIMES, #19, 2008 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.
 • დრო მშვიდობისა Peace Times #15, 2007 დრო მშვიდობისა, #15, 2007 წელი. PEACE TIMES, #15, 2007 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.
 • გრიგოლ ფერაძე სარწმუნოების და მოქალაქეობის შესახებ 2006 გრიგოლ ფერაძე სარწმუნოების და მოქალაქეობის შესახებ გამოკვლევა, ბიბლიოგრაფია, ქადაგებები, შენიშვნები, დანართი ნუგზარ პაპუაშვილი. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა, 2006 წელი. "სერია "რელიგია კონფლიქტებსა და მოლაპარაკებებში" მკითხველთა ფართო წრეს ამჟამად სთავაზობს ნუგზარ...
 • ოჯახური ძალადობა ქალზე - მრავალკომპონენტიანი კვლევა 2006 ოჯახური ძალადობა ქალზე - მრავალკომპონენტიანი კვლევა რედაქტორები, კვლევითი პროექტის ავტორები და წიგნის შემდგენელები: ნინო ციხისთავი, ნანა ბერეკაშვილი. თავების ავტორები: ლუიზა არუთინოვი, ნინო ბაქაქური, ქეთევან ჯელაძე, რუსუდან იმედაძე. კავკასიის ქალთა კვლევითი და საკონსულტაციო ქსელი...
 • დრო მშვიდობისა Peace Times #13, 2006 დრო მშვიდობისა, #13, 2006 წელი. PEACE TIMES, #13, 2006 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве