ანგარიშები კონფლიქტებზე საქართველოში

კონფლიქტებთან და მათ შედეგებთან დაკავშირებული ვალდებულებებისა და პირობების შეფასებები.

კონსოლიდირებული ანგარიშები საქართველოს კონფლიქტზე - ევროპის საბჭო (CoE)

აპრილი-სექტემბერი, 2020 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N 22).

ოქტომბერი, 2019 - მარტი, 2020 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N 21).

აპრილი - სექტემბერი, 2019 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N 20).

ოქტომბერი, 2018 - მარტი, 2019 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N19).

აპრილი - სექტემბერი, 2018 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N18).

ოქტომბერი, 2017 - მარტი, 2018 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N17).

აპრილი - სექტემბერი, 2017 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N16).

ოქტომბერი, 2016 - მარტი, 2017 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N15).

აპრილი - სექტემბერი, 2016 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N14).

ოქტომბერი, 2015 - მარტი, 2016 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N13).

აპრილი - სექტემბერი, 2015 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N12).

ნოემბერი, 2014 - მარტი, 2015 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N11).

აპრილი - ოქტომბერი, 2014 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N10).

ოქტომბერი, 2013 - მარტი, 2014 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N 9).

აპრილი - სექტემბერი, 2013 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N 8).

ოქტომბერი, 2012 - მარტი, 2013 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N 7).

აპრილი - სექტემბერი, 2012 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N 6).

ოქტომბერი, 2011 - მარტი, 2012 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N 5).

აპრილი - ოქტომბერი, 2011 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N 4).

ოქტომბერი, 2010 - მარტი, 2011 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N 3).

აპრილი - სექტემბერი, 2010 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N 2).

ოქტომბერი, 2009 - მარტი, 2010 - კონფლიქტი საქართველოში, კონსოლიდირებული ანგარიში (N 1).

დამოუკიდებელი საერთაშორისო ფაქტების დამდგენი მისია (IIFFMCG) - ევროკავშირის საბჭო (Council of European Union)

2009 წლის სექტემბერი - ანგარიში, საქართველოს კონფლიქტის ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისია (Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia (IIFFMCG)). ("ტალიავინის ანგარიში")

ანგარიშის I ტომი: ქართული, PDF ინგლისური PDF

ანგარიშის II ტომი: ქართული, PDF ინგლისური PDF

ანგარიშის III ტომი: ქართული, PDF ინგლისური PDF

(ანგარიშის I ტომი ითარგმნა 2009 წელს "ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის" დაკვეთით. ანგარიშის II და III ტომები ითარგმნა 2013 წელს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის დაკვეთით.)

ფაქტების დამდგენი მისიების ანგარიშები - გაერო (UN)

2007 წელი, მარტი - ფაქტების შემსწავლელი ჯგუფის ანგარიში 2007 წლის 11 მარტს ზემო კოდორის ხეობაში რაკეტის გასროლის ინციდენტის შესახებ.

2000 წელი, იანვარი - ფაქტების შემსწავლელი ერთობლივი ჯგუფი, შეიქმნა 2000 წლის 19 იანვარს.

ციტატა 1: "11. 2000 წლის 19 იანვარს შექმნილი ფაქტების შემსწავლელი ჯგუფი, რომელიც მოიცავს დსთ-ს სამშვიდობო ძალების, ასევე ქართული და აფხაზური მხარეების წარმომადგენლებს, რომელსაც ხელმძღვანელობს მთავარი სამხედრო დამკვირვებელი, შეხვედრებს განაგრძობს ყოველკვირეულად".

წყარო: https://undocs.org/S/2000/697

ციტატა 2: "14. ფაქტების შემსწავლელი მექანიზმმა, რომელიც მოიცავს ქართული და აფხაზური მხარეების წარმომადგენლებს, გაერო-ს UNOMIG და დამოუკიდებელი სახელმწიფოთა თანამეგობრობის (დსთ) კოლექტიური სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლებს, განაგრძო მუშაობა დროებით საფუძველზე, მოსკოვის 1994 წლის 14 მაისის შეთანხმების დარღვევისა და სხვა ძალადობრივი ინციდენტების შესახებ კონფლიქტის ზონაში ფაქტების დაზუსტებისთვის”.

წყარო: https://undocs.org/en/S/2000/39

ციტატა 3: ”ფაქტების შემსწავლელი მისია გარდაიქმნა დევნილთა მდგომარეობის შემფასებელ ერთობლივი შემფასებელ მისიად..........”

წყარო: https://ifsh.de/file-CORE/documents/yearbook/english/01/Tagliavini.pdf

1993 წელი, 22-30 ოქტომბერი - გენერალური მდივნის ფაქტების შემსწავლელი მისიის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დარღვევების გამოძიების შესახებ, აფხაზეთში, საქართველო.

ფაქტების დამდგენი მისიების ანგარიშები - ეუთო (OSCE)

1992 წელი, 25 – 30 ივლისი - ეუთო-ს ფაქტების დამდგენი მისია სამხრეთ ოსეთში გაიგზავნა.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

27+ მშვიდობის მშენებლობაში

27+ in peacebuilding

27+ в миростроительстве