საქართველოს სამშვიდობო ინფრასტრუქტურა და ქალთა მონაწილეობა 1990-2008 წლებში

ციხისთავი-ხუციშვილი, ნ. (2020). საქართველოს სამშვიდობო ინფრასტრუქტურა და ქალთა მონაწილეობა 1990-2008 წლებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”, 40, 96-106.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

27+ მშვიდობის მშენებლობაში

27+ in peacebuilding

27+ в миростроительстве