საგანგებო მდგომარეობა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადდა, 21 მარტი, 2020

საქართველოს პრეზიდენტმა 2020 წლის 21 მარტის N1 ბრძანებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რომელიც გამოცხადების მომენტიდან შევიდა ძალაში. აღნიშნული ბრძანება დასამტკიცებლად წარედგინა საქართველოს პარლამენტს.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве