ორგანიზაციის ძველი ვებგვერდებიდან

www.iccn.ge 2001

www.iccn.ge 2002

www.iccn.ge 2003

www.iccn.ge 2007

www.iccn.ge 2013

www.iccn.ge 2014

ICCN on YouTube

https://www.youtube.com/user/iccnge/videos

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве