1917-1930 დოკუმენტები

1917-1921 წლების დოკუმენტები

1929 წელი, სექტემბერი - ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის მდივნის, შავერდოვის, დეპეშა საქართველოს ცაკ-ისადმი. ავტონომიური ერთეულების შექმნისათვის საკანონმდებლო აქტების გადაგზავნა. საქართველოს იუსტიციის სახალხო კომისარიატის მიერ შედგენილი დოკუმენტების ჩამონათვალი.

1926 წელი - სტატისტიკური მონაცემები ავტონომიურ ერთეულებში ამომრჩეველთა რაოდენობის შესახებ.

1920 წელი, 27 დეკემბერი - „აფხაზეთის ავტონომიის აქტი“. დროებითი ვარიანტი. აფხაზეთის ეროვნული საკონსტიტუციო საბჭო.

1920 წელი, 27 დეკემბერი - აფხაზეთის სახალხო საბჭოს საკონსტიტუციო დელეგაციის წევრების განცხადება აფხაზეთის ავტონომიის საკითხის შესახებ.

1920 წელი, 23 დეკემბერი - აფხაზეთის ავტონომიური მმართველობის დროებითი დებულების პროექტი.

1920 წელი, 28 ნოემბერი - მიმართვა საქართველოს დამფუძნებელი კრებისადმი - აფხაზეთის ავტონომიური ერთეულის კონსტიტუციის შესადგენად შერეული კომისიის შექმნის თაობაზე. თან ერთვის „აფხაზეთის ავტონომიის შესახებ“ აქტის ასლი. დამფუძნებელი კრების გადაწყვეტილებები აღნიშნულ საკითხზე.

1920 წელი, 29 ოქტომბერი - საქართველოს დამფუძნებელი კრება, საკონსტიტუციო კომისია აფხაზეთის ავტონომიის შესახებ. (სრული შეკვრა)

1920 წელი, 29 ოქტომბერი - საქართველოს დამფუძნებელი კრება, საკონსტიტუციო კომისია აფხაზეთის ავტონომიის შესახებ.

1919 წელი, 21 მარტი - აფხაზეთის სახალხო საბჭოს. საქართველოს დამფუძნებელი კრება.

1919 წელი, 20 მარტი - დროებითი დებულება აფხაზეთის ავტონომიური მმართველობისა.

2007 - წერილი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ ეროვნული არქივის გენერალურ დირექტორს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. (მასალა მოგვაწოდა ბ-მა ვახტანგ ყოლბაიამ, ივნისი, 2019 წ.)

1919 წელი - აფხაზეთის ავტონომიის ძირითადი პრინციპები, აფხაზეთის ავტონომიური მმართველობის დროებითი დებულება.

1919 წელი - აფხაზეთის ავტონომიური ოლქის ძირითადი პრინციპების შესახებ, მოხსენება.

1919 წელი, 21 ივლისი - აფხაზეთის სახალხო საბჭოს სხდომა, საქართველოსა და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას შორის ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ ანგარიში და მიმოწერა.

1919 წელი, 10 მაისი - აფხაზეთის ავტონომიის კონსტიტუციის პროექტის განხილვა. სოციალ-დემოკრატიული პარტიის (მენშევიკების) სოხუმის საოლქო კომიტეტის ყრილობა: რეზოლუციები და წერილები.

1919 წელი, 12 მარტი - პირველი დამფუძნებელი კრების სხდომა: მილოცვები აფხაზეთის ავტონომიასთან დაკავშირებით.

1918 წელი, 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, საქართველოს ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომის ოქმი. ამიერკავკასიისა და საქართველოს საგარეო პოლიტიკის დოკუმენტები და მასალები, საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის ტიპოგრაფია, ტფლისი, 1919 წელი. (ნინო ციხისთავი-ხუციშვილის პირადი არქივიდან, ივლისი, 2019 წ.).

1917 წელი, ნოემბერი - ამიერკავკასიის მთავრობის ჩამოყალიბება. სხდომათა ოქმები. ამიერკავკასიისა და საქართველოს საგარეო პოლიტიკის დოკუმენტები და მასალები, საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის ტიპოგრაფია, ტფლისი, 1919 წელი. (ნინო ციხისთავი-ხუციშვილის პირადი არქივიდან, ივლისი, 2019 წ.).

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве