სამშვიდობო ხელშეკრულებათა კოლექცია

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) ინიციატივა - საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებათა არქივი

სამშვიდობო ხელშეკრულებების მონაცემთა ბაზა (GeoPeaceData)

ჩვენმა ორგანიზაციამ საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებათა შეგროვება დაიწყო 1990-2000იან წლებში. 2005 წელს შეგროვილ მასალაზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა სამშვიდობო ხელშეკრულებათა სტატისტიკური და შინაარსობრივი ანალიზი. დღიდან ჩვენი ორგანიზაციის დაარსებისა (1994 წელი), ორგანიზაციის არქივში დაგროვდა უამრავი დოკუმენტური მასალა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში აღიწერა და მოწესრიგდა.

2014 წელს ჩვენს ორგანიზაციაში მოვახდინეთ არსებული არქივის სამშვიდობო დოკუმენტთა მოწესრიგება, დიგიტალიზება და სხვადასხვა ონლაინ რესურსიდან მნიშვნელოვანი მასალა დავამატეთ არსებულ კოლექციას. ამჟამად დახარისხებული და კოდიფიცირებულია 200-ზე მეტი ხელშეკრულება (1991–2005 წწ.), შემუშავებული და მინიჭებულია მახასიათებლები, შეგროვილია სტატისტიკური მონაცემები სამშვიდობო ხელშეკრულებების ხელმომწერთა (ადგილობრივი და საერთაშორისო წარმომადგენლები) შესახებ, გენდერულად დაცალკევებულია ხელმოწერები, დასრულებულია დადებული შეთანხმებების გეოგრაფიულ მდებარეობათა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობის ინდექსი, ხელშეკრულებათა შინაარსობრივი ანალიზი და კონფლიქტის მოწესრიგებისთვის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების შექმნის ისტორია და სტატისტიკა.

საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებების მონაცემთა ბაზა მალე ონლაინ რეჟიმში მოემსახურება მეცნიერებს, სტუდენტებს, პოლიტიკოსებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რათა მათი ნებისმიერი ადგილმდებარეობის მიუხედავად, შეუფერხებლად მიიღონ დამუშავებული ინფორმაცია და ხელთ ჰქონდეთ შესაბამისი ინსტრუმენტი, რომ ყოველი საჭიროებისას (მოლაპარაკება, კონფერენცია, კვლევა, სასაუბრო) დოკუმენტურად დადასტურებული, პირველწყაროს მითითებით წარმოადგინონ მასალა და მეტი ეფექტი მიიღონ საქმიანობაში.

საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებათა (1991-2000) ხელმომწერების გენდერულად დაცალკევებული მონაცემი:

შენიშვნა: კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი ამ ეტაპზე კოლექციას შეზღუდული მოცულობით აქვეყნებს.

სამშვიდობო ხელშეკრულებების მონაცემთა ბაზა (GeoPeaceData)

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве