რესურსები

ორგანიზაციის კვლევები, ანგარიშები პუბლიკაციები და სხვა სასარგებლო დოკუმენტები.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве