ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შექმნის ისტორიისთვის

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი ეხმიანება მიმდინარე პროცესებს და დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული კონცეფციის შექმნის ისტორიისთვის. დამატებითი ინფორმაციის მოწოდებისთვის წინასწარ მადლობას მოგახსენებთ.

გასული საუკუნის 90-იან წლებში საქართველოსთვის დადგა საკითხი, დაედგინა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ინტერესები და ეროვნული უსაფრთხოების პრიორიტეტები. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, როგორც ყველა ახლადშექმნილმა სუვერენულმა სახელმწიფომ, საქართველომაც გაიარა პოლიტიკურ-ეკონომიკური ტრანსფორმაცია და საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესებისა და ეროვული უსაფრთხოების პრიორიტეტების შემუშავების პროცესი. იმ პერიოდში, მეცნიერულად დასაბუთებული და კომპლექსური ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია ქვეყნისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა მისი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ჩამოსაყალიბებლად. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შექმნა სწორედ მაშინ, გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყო.

ხელმისაწვდომი დოკუმენტების ქრონოლოგია:

2011 წელი: საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია; საქართველოს პარლამენტი;

https://mod.gov.ge/ge/page/70/saqartvelos-erovnuli-usafrtxoebis-koncefcia

http://mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/NationalSecurityConcept.aspx

2007 წელი: „საქართველოს დიდი სტრატეგია“; ა. ბარნოვი, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტი;

2005 წელი: საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია; საქართველოს პარლამენტი;

1997 წელი: საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის პროექტი. ნ. მელიქაძე, ნ. სახოკია; სტრატეგიული კვლევების ცენტრი.

  • სტრატეგიული კვლევების ცენტრის მიერ შემუშავებული საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის რუსული და ინგლისური თარგმანი მოამზადა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა და ბ-ნი ნიკო მელიქაძის ინტერვიუსთან ერთად გამოაქვეყნა ყოველთვიურ ბიულეტენში „კონფლიქტები და მოლაპარაკებები“ #1-2 (18-19), 1998; (რედაქტორი გ. ხუციშვილი);

1997 წელი: ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია; საქართველოს საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - ვ. ჩხეიძე. 1994 წლის ივლისში, საზღვრის დაცვის მთავარი სამმართველო გამოეყო თავდაცვის სამინისტროს და 1996 წლის მარტში შეიქმნა საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტი. სწორედ ამ პერიოდში სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მომზადებული ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია დაედო საფუძვლად ახალ კანონს და 1998 წელს მიღებულ იქნა კანონი ,,საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ”;

  • საქართველოს საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის მიმოხილვა რუსულ და ინგლისურ ენებზე მოამზადა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა და გამოაქვეყნა ყოველთვიურ ბიულეტენში „კონფლიქტები და მოლაპარაკებები“ #5(17), 1997; (რედაქტორი გ. ხუციშვილი);

1996 წელი: „საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის განვითარება“ - ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის პროექტი (I და II ვარიანტი). გ. ნოდია, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве