კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტთა ტრენინგ საჭიროებების კვლევა

წინამდებარე კვლევა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის მიერ 2014 წელს განხორციელდა. ტრადიციულად, კონფლიქტოლოგიის ცენტრი, ხელს უწყობს რა სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, დაინტერესებულ ორგანიზაციებს სთავაზობს კვლევის შედეგებს, რაც მათ დაეხმარებათ, განახორციელონ კონკურენტუნარიანი საქმიანობა, შესთავაზონ საკუთარი პროდუქცია (ტრენინგები, სემინარები, სხვ.) დაინტერესებულ პირებს და ამით ინსტიტუციურად გაძლიერდნენ.

დღეისათვის საბაზრო ურთიერთობებზე გადასვლა მეტ აქტუალობას იძენს, ამდენად, სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობა ამ მიმართულების გასავითარებლად, მნიშვნელოვანია.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам