გიორგი ხუციშვილის გარდაცვალების შემდგომ გამოცემული შრომები

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა (ICCN) წამოიწყო ამავე ცენტრის დამაარსებლის, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი ხუციშვილის (1948-2013) გარდაცვალების შემდგომი გამოცემები.

2014-2018 წლებში ცენტრმა 5 წიგნად გამოსცა გიორგი ხუციშვილის შერჩეული შრომები კონფლიქტების, მშვიდობისა და ფილოსოფიის მეცნიერებებში.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве