კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

კავკასიისათვის რეგიონული უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავება

1997

კავკასიისათვის რეგიონული უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავება

თბილისი, 1996 წლის 4-6 ოქტომბერი,

NATO-ICCN საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам