მიმართულებები

 • ძირითადი მიმოხილვა

  კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) დღიდან მისი დაფუძნებისა მუშაობს კონფლიქტების მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის სფეროში.

 • სამშვიდობო პროცესები

  მივმართოთ მედიაციასა და ფასილიტაციას. გამოვიყენოთ მოლაპარაკებები, ვაწარმოოთ დიალოგი.

 • სამშვიდობო განათლება

  კონფლიქტების არაძალადობრივად მოსაგვარებლად, გენდერულად მგრძნობიარე, ტოლერანტული და მრავალფეროვანი გარემოსთვის.

 • სამშვიდობო ხელშეკრულებების კოლექცია

  ვქმნით სამშვიდობო ხელშეკრულებების ბაზას GeoPeaceData Peace Agreements (PA)

 • კონფლიქტების თავიდან აცილება

  სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობა, მშვიდობის მშენებლობა.

 • მდგრადი მშვიდობა

  როგორ გავხადოთ მშვიდობა მდგრადი: სამშვიდობო პოლიტიკა უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს კონფლიქტამდე, კონფლიქტის დროსა და კონფლიქტის შემდეგ.

 • საქართველოს მნიშვნელოვანი დოკუმენტები

  არქივში შეგროვილი უნიკალური მასალა, რომელიც ასახავს 90-იანი წლების საქართველოს ისტორიას შეიარაღებული კონფლიქტების მოგვარების გზაზე.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве