კონფლიქტების პრევენცია ეკონომიკური ურთერთკავშირების მეშვეობით

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა მორიგი დიალოგი ერევანში - კონფლიქტების პრევენცია ეკონომიკურ ურთერთკავშირების მეშვეობით, ერევანი, 2-3 სექტემბერი, 2017 წ.

ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეას სომხეთის კომიტეტმა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევით ცენტრთან პარტნიორიბით ქ. ერევანში (სომხეთი) სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მორიგ თემატური შეხვედრას უმანპინძლა - კონფლიქტების პრევენცია ეკონომიკურ ურთერთკავშირების მეშვეობით. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოსა და სომხეთი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве