პრეზენტაციები

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პრეზენტაციები:

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве