საქართველო და მსოფლიოს რელიგიები

მიმოხილვა და ლექსიკონი

თბილისი, 2004

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

წიგნში მოკლედ და პოპულარულადაა განხილული ის რელიგიური სისტემები, რომლებიც მსოფლიოში დღესაც არსებობენ და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცნობიერებაზე გავლენას ახდენენ. მეტი ადგილი და ყურადღება იმ კონფესიებს, ეკლესიებს და დენომინაციებს ეთმობა, რომლებსაც საქართველოს ისტორია და თანამედროვეობა იცნობს. წიგნი საგანმანათლებლო მიზნებს ისახავს და მკითხველთა ფართო წრისათვისაა განკუთვნილი. ავტორი და გამომცემლები იმედოვნებენ, რომ იგი საქართველოში სხვადასხვა მრწამსის მოქალაქეებს შორის მშვიდობისა და სათნოების გაღრმავებას შეუწყობს ხელს.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве