დაკავშირება

მისამართი: საქართველო, თბილისი 0105, მაჩაბლის ქ. #5
ტელ: +995 (32) 2 999 987
ელ-ფოსტა: iccn@iccn.ge

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве