საქართველოში არსებული ეროვნებათშორისი და რელიგიათშორისი ურთიერთობების შეფასება რეგიონების მოსახლეობის მიერ: სოციოლოგიური კვლევის შედეგები

საქართველოში არსებული ეროვნებათშორისი და რელიგიათშორისი ურთიერთობების შეფასება

2010

წინამდებარე სოციოლოგიური კვლევა ჩატარდა ICCN-ის გენდერისა და უმცირესობების ქვე-პროგრამით, EED-ს მიერ მხარდაჭერილი პროგრამის ”სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და უმცირესობათა ინტეგრაცია” ფარგლებში.

კვლევა მიზნად ისახავდა იმის გარკვევას, თუ როგორ აფასებს საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობა ეროვნებათშორისი და რელიგიათშორისი ურთიერთობების სფეროში ქვეყანაში დღეისათვის არსებულ მდგომარეობას.

სულ გამოკითხული იქნა 1100 პირი. კვლევა ჩატარდა ხუთ რაიონში (რაიონული ცენტრი და მიმდებარე სოფლები): ბოლნისი, მარნეული, ხაშური, ახალციხე და ახალქალაქი. გამოკითხვა ჩატარდა 2009 წლის ივლისში.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве