კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

რუსეთი-საქართველო: ეკონომიკური თანამშრომლობის პერსპექტივები [სამუშაო რვეული]

რუსეთი-საქართველო: ეკონომიკური თანამშრომლობის პერსპექტივები [სამუშაო რვეული]

თბილისი, 2015

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი
რუსეთის საერთაშორისო ურთიერთობათა საბჭო

რუსეთსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის სავარაუდო მოდელები საქართველოს სპეციფიკურ ეკონომიკურ ზონებში

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам