გიორგი ხუციშვილი: როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები

გიორგი ხუციშვილი: როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები

წიგნებში თავმოყრილია საქართველოში პირველი კონფლიქტოლოგის, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) დამაარსებელი დირექტორის (1994–2013), ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი ხუციშვილის (1948–2013) საგაზეთო ინტერ-
ვიუებისა და ანალიტიკური სტატიების პუბლიკაციათა ნაწილი.

მასალა ეთნიკური, რელიგიური და პოლიტიკური კონფლიქტების მოგვარებას ეხება. აღნიშნულ წიგნებში წარმოდგენილი ინტერვიუები, განცხადებები და სიტყვები ქრონოლოგიის დაცვით ქვეყნდება: პირველი ნაწილი მოიცავს 1991–2005 წწ., ხოლო მეორე ნაწილი კი, 2006-2013 წლების მასალას.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве