კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

გავაძლიეროთ კონფლიქტის პრევენცია: რეკომენდაციები ევროკავშირისათვის

გავაძლიეროთ კონფლიქტის პრევენცია: რეკომენდაციები ევროკავშირისათვის

პოლიტიკის ფორმირების რეკომენდაციების დოკუმენტი მომზადდა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის მიერ (ICCN) საქართველოს შესახებ არსებული სიტუაციური ანალიზის ანგარიშზე „ევროკავშირის ღონისძიებები საქართველოში კონფლიქტების პრევენციისა და მშვიდობისმშენებლობისთვის“ დაყრდნობით და წარმოადგენს პროექტის -„კონფლიქტის ადრეული გამოვლენა და მშვიდობის მშენებლობა საზოგადოების თანამონაწილეობით“ (WOSCAP) ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების ერთ-ერთ ძირითად შედეგს.

დოკუმენტი მოიცავს საქართველოს შესახებ სიტუაციური ანალიზის ანგარიშის კვლევის დასკვნებსა და რეკომენდაციებს.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам